Pārzinis un tā kontaktinformācija

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RSC Noma”, reģistrācijas Nr. 40103280097, juridiskā adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057, turpmāk tekstā saukta RSC Noma.

RSC Noma kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir e-pasts: rsc@rsc.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties RSC Noma juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 

 

Vispārīgie noteikumi

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Klienti):

 • fiziskajām personām – RSC Noma klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • RSC Noma uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
 • personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar RSC Noma rīkotajām mārketinga aktivitātēm.

RSC Noma apstrādā sekojošus Klienta datus:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods un/vai dzimšanas datums (personām, kurām nav piešķirts personas kods);
 • adrese, e-pasts, telefona numurs

RSC Noma rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, RSC Noma interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski). 

 

Personas datu apstrādes nolūks

RSC Noma apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;
 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);
 • Jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • preču un pakalpojumu  reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai.

Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Klienta piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus RSC Noma, tai skaitā un ne tikai – mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai, biznesa plānošanai un analītikai, klientu drošībai un uzņēmuma īpašuma aizsardzībai.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

RSC Noma apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par preces vai pakalpojuma pirkšanu);
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu RSC Noma saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta, datu subjekta, piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no RSC Noma un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas RSC Noma leģitīmās (likumīgās) intereses.

RSC Noma likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu;
 • veikt darbības Klientu piesaistei un/vai noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

RSC Noma apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un RSC Noma pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

RSC Noma attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām RSC Noma darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp RSC Noma un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

 

Personas datu aizsardzība

RSC Noma aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un RSC Noma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

RSC Noma neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos RSC Noma likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi RSC Noma likumīgās intereses.

 

Personas datu nodošana

RSC Noma nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

RSC Noma ir tiesīgi  personu datu apstrādi un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu uzticēt un nodot pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

RSC Noma nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

 

Personas datu glabāšanas ilgums

RSC Noma glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums vai Klientam tiek sniegts pakalpojums;
 • dati ir nepieciešami tādam nolūkam, kādam tie vākti;
 • kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta iesniegumā minētais;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RSC Noma vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr RSC Noma pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt RSC Noma piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt RSC Noma veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz RSC Noma leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no RSC Noma pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā:

 • rakstveida formā RSC Noma birojā Rīgā (adrese – Granīta iela 13, Rīga, LV-1057) vai izmantojot pasta pakalpojumu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – rsc@rsc.lv

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, RSC Noma pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

RSC Noma atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

RSC Noma nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem RSC Noma apstrādē esošajiem personas datiem.

RSC Noma apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei, lojalitātes karšu saņemšanai) dod rakstveidā klātienē RSC Noma birojā, RSC Noma interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā RSC Noma organizē mārketinga aktivitātes.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai iepriekšējā punktā (Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības) noteiktajā kārtībā.

Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par RSC Noma un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) RSC Noma veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, RSC Noma var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas vai elektroniskās saziņas iekārtas.

Klients piekrišanu RSC Noma un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē RSC Noma birojā, RSC Noma interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā RSC Noma organizē mārketinga aktivitātes.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). 

Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi: rsc@rsc.lv;
 • zvanot uz tālruni nr. + 371 67846396;
 • iesniedzot RSC Noma birojā rakstveida iesniegumu;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

RSC Noma pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka RSC Noma var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

RSC Noma mājaslapas var izmantot sīkdatnes:

 • sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;
 • RSC Noma mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu RSC Noma nenes atbildību. 

 

Citi noteikumi

RSC Noma ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, kā arī padarot to pieejamu Klientam, ievietot to RSC Noma interneta mājas lapā.

RSC Noma saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas interneta mājas lapā.

Biroja darba laiks:

Pirmdiena – piektdiena

07:30 – 16:30