Mājas lapas www.rsc.lv lietošanas noteikumi un distances līgums

 

Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem:

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CleanR Verso”, reģistrācijas Nr. 40203387162, juridiskā adrese: Rīga, Vietalvas iela 5, LV-1009, turpmāk tekstā saukta CleanR Verso, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Ugorenko , no vienas puses, turpmāk saukts – Pakalpojuma sniedzējs, un 

personu (fiziska vai juridiska), kas veic pasūtījumu RSC Noma interneta vietnē  www.rsc.lv un, kura ir apstiprinājusi, ka ir iepazinusies un piekrīt šī Distances līguma, turpmāk tekstā – Līguma, noteikumiem, turpmāk saukts Pasūtītājs, no otras puses.

 

Vispārīgie noteikumi.

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti interneta vietnē www.rsc.lv.

Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pasūtītājs ir aizpildījis Pasūtījuma formu, nospiežot pogu “NOSŪTĪT”.

Pasūtītājs nav tiesīgs veikt Pasūtījumu interneta vietnē www.rsc.lv, ja nav iepazinies un/vai nepiekrīt Distances līguma un Būvgružu konteineru nomas noteikumiem. Ja Pasūtītājs veic Pasūtījumu, tas ir uzskatāms, ka Pasūtītājs ir iepazinies ar Distances līgumu un Būvgružu konteineru nomas noteikumiem bez iebildumiem piekrīt to noteikumiem un nosacījumiem.

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Pasūtītājam, veicot pasūtījumu, tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pasūtītājam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā pasūtījuma veikšanas reizē.

 

Līguma priekšmets

Pakalpojuma sniedzējs sniedz Konteineru nomas un citus pakalpojumus – sniega tīrīšanu, izvešanu, un beramo kravu (smilts, grants, šķembu, šķeldas, melnzemes u.c.) piegādes un transporta pakalpojumus, savukārt Pasūtītājs apņemas apmaksāt par sniegto pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Visa informācija par Pakalpojumu galvenajā īpašībām ir apskatāma  interneta vietnē www.rsc.lv. Pakalpojumu cena, piegādes un citas izmaksas tiek noteikta atbilstoši interneta vietnē www.rsc.lv atrodamajam cenrādim un tiek parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.

 

Pasūtījumu izpilde un Apmaksa 

Pasūtījumus Pasūtītājs var veikt 24 stundas diennaktī, bet Pasūtītāja veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulksten 8.00 – 17.00. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pasūtītājam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pasūtītājs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts.

Darba dienās līdz pulksten 15.00 saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc pulksten 16.00 un brīvdienās saņemtie tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.

Pasūtītājs norēķinās par pakalpojumu priekšapmaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pakalpojuma sniedzēja elektroniski nosūtīto Avansa rēķinu, kas ir šī distances līguma neatņemama sastāvdaļa. Avansa rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pasūtītājam Avansa rēķins ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un Avansa rēķina saņemšanas. Veicot apmaksu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts avansa rēķinā.

Pakalpojums tiek sniegts, kad Pasūtītājs ir veicis Avansa rēķina apmaksu. Pēc Avansa rēķina apmaksas saņemšanas, Pasūtītājam elektroniski tiek nosūtīts sagatavots gala rēķins.

Pirms apmaksātā Pakalpojuma sniegšanas perioda beigām, Pakalpojuma sniedzējs sagatavo un Pasūtītājam uz e-pastu nosūta avansa rēķinu par nākamo Pakalpojuma sniegšanas periodu. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apmaksu par kārtējo Pakalpojuma sniegšanas periodu, tad Līgums tiek automātiski pagarināts un Pakalpojuma sniegšana tiek turpināta.

Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pasūtītājam, anulēt pasūtījumu un atcelt pasūtījumu, ja Pasūtītājs nav veicis apmaksu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Avansa rēķina izrakstīšanas datuma. 

Ja Pasūtījuma izpilde nav iespējama Pasūtītāja vainas vai no Pakalpojuma sniedzēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pasūtītājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pasūtītājs vai saņēmējs nav sastopams un nav iespējams sazināties ar Pasūtītāju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u.c.), tad nauda par nesniegtu Pakalpojumu tiek atmaksāta atpakaļ uz Pasūtītāja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti. 

Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu Pasūtītāja izvēlētajā laika posmā. Pasūtītājs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Pakalpojuma sniegšana var kavēties neparedzamu un no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties sazinās ar Pasūtītāju un saskaņo citu piegādes laiku.

 

Personas datu apstrāde un privātuma politika

Pasūtītājs, veicot Pasūtījumu un aizpildot Pasūtījuma formu, piekrīt Distances līgumam un dod tiesības un atļauju minētajiem mērķiem atlasīt, reģistrēt, ievadīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.

Pasūtītājs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

1) Pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai;

– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai (līguma saistību izpildei).

Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs personu datu apstrādi un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu uzticēt un nodot pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu.

Pasūtītāja sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi tik, cik tas nepieciešams, identificējot Pasūtītāju, informētu par darījumu, sniedzot pakalpojumu, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pasūtītāja anulētu pakalpojumu, administrējot parādsaistības, veicot citas no Distances līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteikto. 

Apstrādājot un glabājot personas datus, Pakalpojuma sniedzējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Pakalpojuma sniedzējs neatklās Pasūtītāja personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Distances līgumā noteiktos gadījumus.

Iesniedzot attiecīgu rakstisku lūgumu Pakalpojuma sniedzējam, Pasūtītājam ir tiesības iepazīties ar Pakalpojuma sniedzēja apstrādājamiem Pasūtītāja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, apturēt savu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Distances līgumu.

Pakalpojuma sniedzējs, veic saziņu ar Pasūtītāju, izmantojot Pasūtītāja norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa). 

 

Atteikuma tiesības

Patērētājs, fiziska persona, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atsakoties no veiktā Pasūtījuma. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas 15 (piecpadsmitajā) dienā, no Līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja: pilnībā ir pabeigta Pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pasūtītājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad Līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.

Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu par atteikšanos no veiktā Pasūtījuma, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, uz Pasūtītāja kontu, no kura tika veikts maksājums

 

Citi noteikumi

Šis Līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.

Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma sniedzēja dati: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CleanR Verso”

Reģistrācijas Nr. 40203387162

Konta nr.: LV37RIKO0002930339854

Juridiskā adrese: Rīga, Vietalvas iela 5, LV-1009

Faktiskā adrese: Rīga, Vietalvas iela 5, LV-1009

Tālrunis: +371 29805880 , +371 67130000

E-pasts: kc@cleanrverso.lv