• Būvgružu konteineru noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta SIA “CleanR Verso” (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) būvgružu konteineru noma (turpmāk – Pakalpojums), izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – interneta vietni un elektronisko pastu kc@cleanrverso.lv.
  • Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumi ir pieejami par atlīdzību fiziskai un juridiskai personai (turpmāk – Klients).
  • Aktuālais Pakalpojuma izcenojums un apraksts pieejams Pakalpojuma sniedzēja interneta mājas lapā www.rsc.lv.
  • Pieteikšanās Pakalpojumam notiek elektroniski, Klientam aizpildot pieteikuma formu un apstiprinot, ka ir iepazinies ar Noteikumiem. 
  • Aizpildot Pakalpojuma pieteikuma formu, Klients vienlaikus apstiprina, ka viņa ievadītie dati ir patiesi un spēkā esoši.
  • Klients par Pakalpojumu veic apmaksu, izmantojot maksājumu karti vai izmantojot internetbankas tiešlinkmaksājumus.
  • Noformējot Pakalpojuma pasūtījumu, Klients piekrīt, ka viņa dati tiek izmantoti, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu veikt Pakalpojuma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
  • Pakalpojuma sniedzējs pieņem izvešanai tikai tos atkritumus, kas saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Ministru kabineta 2011.gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” nav uzskatāmi par bīstamiem.
  • Pakalpojuma sniedzējs nepieņem atkritumus, kas satur bīstamas vielas, kā arī autoriepas un jebkādus šķidrumus.
  • Klients sniedz Pakalpojuma sniedzējam visu nepieciešamo informāciju kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai, norādot vietu konteinera novietošanai.
  • Klients nodrošina vietu būvniecības objektā atkritumu konteineru novietošanai un nodrošina Pakalpojuma sniedzēja piekļūšanu konteinera novietošanas vai atrašanās vietai.
  • Klients no savas puses nodrošina pārstāvi, kas Klienta vārdā paraksta aktu par būvniecības atkritumu konteinera novietošanu vai izvešanu.
  • Būvgružu konteinera novietošana Klienta norādītajā objektā notiek ar attiecīga pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu. Persona, kura parakstījusi aktu Klienta vārdā un vietā bez attiecīgā Klienta rakstveida pilnvarojuma, uzņemas pilnu atbildību par konteinera saglabāšanu.
  • Klients uzņemas pilnu materiālu atbildību par būvgružu konteineru un citas Pakalpojuma sniedzēja mantas saglabāšanu. Būvgružu konteineru vai citas Pakalpojuma sniedzēja mantas bojāšanas gadījumā Klients apņemas par saviem līdzekļiem veikt būvgružu konteinera vai citas Pakalpojuma sniedzēju mantas remontu vai bojāšanas gadījumā atlīdzināt Pakalpojuma sniedzējam to vērtību.
  • Būvgružu konteinera bojāšanas vai bojāejas gadījumā tā lietošanas maksa tiek aprēķināta līdz zaudējumu novēršanai 
  • Klients uzņemas pilnu materiālu atbildību par Noteikumu pārkāpšanu, t.sk. gadījumos, ja neatļautu priekšmetu ievietošanas konteinerā dēļ tiks nodarīts zaudējums Pakalpojuma sniedzēja mantai, tiks nodarīts Pakalpojuma sniedzēja darbinieku vai trešo personu sakropļojums, veselības kaitējums vai nāve.
  • Klients apņemas atlīdzināt Pakalpojuma sniedzējam visus administratīvos sodus, kuri tiek uzlikti Pakalpojuma sniedzējam gadījumā, ja būvgružu konteiners Klienta norādītajā vietā izvietots pārkāpjot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
  • Klients apņemas būvgružu konteinerus piepildīt ar tādu aprēķinu, ka būvgruži nesniedzas pāri konteinera augšējām malām vairāk par 15 cm un tā, lai tas netraucē konteinera transportēšanai. Gadījumā, ja konteiners ir piepildīts neatbilstoši iepriekš minētajam, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Klientam atbrīvot konteineru.
  • Visi būvgružu konteinerā esošie būvniecības atkritumi no brīža, kad Pakalpojuma sniedzējs izvedis būvgružu konteineru no Klienta objekta, uzskatāmi par Klienta pamesto mantu un kļūst par Pakalpojuma sniedzēja īpašumu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ar tiem rīkoties pēc savā uzskata, t.sk. pārstrādāt tos, šķirot, sadalīt  un citā veidā iegūt no tiem peļņu, bet nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu normas.
  • Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nepieņemt atkritumus izvešanai, ja to kopējā masa pārsniedz:
   • 3,5 tonnas 4m³ un 5m³ konteineriem;
   • 7,5 tonnas 8m³ konteineriem;
   • 11,5 tonnas 15m³, 22m³, 35m³ un 40m³ konteineriem.
  • Par Pakalpojuma sniedzēja interneta mājas lapā www.rsc.lv norādīto cenu, būvgružu konteiners var atrasties Klienta objektā 3 (trīs) darba dienas un par katru nākamo dienu papildus jāpiemaksā 5eur/bez PVN (4-8,5) būvgružu konteineriem un  10eur/bez PVN (15-40) būvgružu konteineriem.
  • Gadījumā, ja būvgružu konteinera novietošana vai savākšana Klienta norādītajā objektā, Klienta vainas dēļ tiek kavēta vairāk nekā par pusstundu, Klientam ir pienākums maksāt par transporta pakalpojumu izmantošanu, saskaņā ar noteikto izcenojumu:
   • Kravas automašīna (ietilpība līdz 8m³, kravnesība līdz 7,5 t) 38,00 EUR/h
   • Kravas automašīna (ietilpība līdz 40m³, kravnesība līdz 11,5 t) 45,00 EUR/h